بازدید بازرسان هیات مرکزی گزینش از هسته گزینش اصفهان