بازدید مدیر کل گزینش وزارت بهداشت ازهسته گزینش علوم پزشکی اصفهان

  • جناب محمودی مدیرکل گزینش وزارت بهداشت درجلسه معاونین توسعه که دراصفهان برگزار شدضمن شرکت دراین جلسه 
  • ازهسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند .