برگزاری همایش به مناسبت سالروز فرمان حضرت امام خمینی درتشکیل گرینش