دعوت همكاران جهت شركت درمراسم سوگواري اباعبداله

مديريت هسته گزينش دانشگاه ازكليه همكاران دانشگاه جهت شركت درمراسم سوگواري سالار شهيدان درروز چهارشنبه ۵مهرماه دعوت نمودند .اين مراسم باهمكاري قسمت هاي مختلف دانشگاه وهرسالهانجام ميشود .مكان ازمجموعه گسترش به سمت حرم شهداي دانشگاه مي باشد .