ششمین همایش گزینشگران استان به میزبانی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی

همایش استانی گزینشگران دستگاههای اجرایی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزارگردید .هدف ازاین همایش 

که به مناسبت فرمان حضرت امام (ره)،مبنی برتشکل گزینش در۱۵دی ماه وباموضوع آسیب شناسی درگزینش برگزار گردید .

دراین مراسم معاون استاندار ،رییس دانشگاه ،نماینده هیات عالی گزینش وجمعی از مسولین دانشگاه حضور داشتند .