نشست مدیر وکارکنان گزینش دانشگاه با ریاست دانشگاه

به مناسبت سالروزتشکیل گزینش به فرمان حضرت امام (ره)،مدیر وکارکنان هسته گزینش با ریاست محترم دانشگاه دیدار نمودند.

دراین نشست مدیر هسته گزینس دانشگاه گزارش عملکرد آن حوزه واقدامات انجام شده دریکسال گذشته راارایه نمود .رییس دانشگاه

نیز ،باتقدیر ازفعالیت ها ودستاوردهای به دست آمده ،ضمن تاکید بر اهمیت وحساسیت کار گزینش ،بردقت ،به روز بودن ورعایت کلیه ضوابط 

ومقررات تاکید نمود.

درپایان این دیدار ،رییس دانشگاه ازمدیروکارکنان هسته گزینش بااهدا لوح تقدیر نمود.