پیام معاون توسعه مدیریت ودبیر هیات مرکزی گزینش به مناسبت روز گزینش